OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr3 w Sokołowie Podlaskim informuje, iż
29 czerwca 2021 roku (wtorek)
o godz. 1600  odbędzie się zebranie Rodziców dzieci nowoprzyjętych do grup przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.
 
 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 21 kwietnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu do 21 kwietnia 2021 r.

oświadczenie woli


Drodzy Rodzice
Rozpoczeliśmy nowy rok szkolny w formie stacjonarnej. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi dokumentami obowiązującymi w naszej placówce od 24 sierpnia 2020 roku.
Wydrukowane i podpisane czytelnie przez obojga rodziców / opiekunów "oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka" oraz "komunikat dla rodziców" prosimy dostarczyć do placówki pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
 
 

 
839xwxztps0k2k71621vxz3y0xc10bqp
/">Komunikat dla rodziców
 

 
137xhnw7gf4rnbzzad3mambdca5gxc5d
/">Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
 

 
c2h4sgxyatdqnrza2c24qqd313rzvbd1
/">Procedura na wypadek podejrzenia zarażenia
 

 
cpgb0fqxzck7ta06gt28cx0hdbgtw262
/">Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
Wytyczne GIS dla przedszkoli - aktualizacja z 25.08.2020 r.
 

 
vjf4hhk7d7pb1vbprkcamf3ahq1t29wp
/">Wytyczne GIS dla przedszkoli - aktualizacja
 

 
b01tggqs8k2wswkrmx1pkq4anj76g9pk
/">Wytyczne GIS dla przedszkoli - aktualizacja z 03.07.2020 r.
Aplikacja PROTEGO SAFE


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli.

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.
 
W materiałach zostały opisane także zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek. Wytyczne będą wsparciem dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

Organizacja opieki

W wytycznych znalazły się zalecenia dotyczące m.in. liczebności grup oraz minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje, że w grupie powinno przebyć do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczebność grupy nie więcej niż o 2 osoby.

Grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Z pomieszczenia tego należy usunąć przedmioty, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Organizując pracę przedszkola, dyrektorzy powinni ponadto uniemożliwić kontakty poszczególnych grup dzieci oraz maksymalnie ograniczyć kontakty z osobami z zewnątrz.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

W tej części znalazły się m.in. zalecenia dotyczące regularnego mycia rąk przez dzieci oraz obligatoryjnej dezynfekcji rąk dla osób dorosłych. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje także monitoring codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych.

Gastronomia

W wytycznych zostały opisane zalecenia w zakresie organizacji żywienia. Dotyczą one m.in. utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. GIS rekomenduje ponadto zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opracowanie w każdej placówce procedury postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. W zaleceniach znalazły się założenia, które powinny zostać uwzględnione w takiej procedurze. Ponadto GIS wskazuje, że w każdej placówce powinno zostać wydzielone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Niezbędny jest także kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosowanie się do innych zaleceń GIS.
 
 

 
dxj8kcgw00js8hkrk6kw6r48ywzfvzbq
/">Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli


Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Prosimy rodziców kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 o podpisanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i wysłanie jej na adres e-mail naszej placówki (przedszkole3@sokolowpodl.pl).
 
Brak podpisu woli przyjęcia skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola.
Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej
Beata Rosak

 Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 26 kwietnia 2020 roku.


Drodzy Rodzice
 
     W związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych – wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu nauczyciele poszczególnych grup będą nadal kontaktować się z Państwem w ustalony wcześniej sposób. Będą proponować różne rodzaje aktywności do zrealizowania z dziećmi.
     Proszę odwiedzać naszego przedszkolnego Facebooka. Tam zamieszczane są dodatkowe propozycje zabaw i zajęć do pracy z dziećmi oraz adresy stron internetowych z materiałami przeznaczonymi dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, że różnorodność przekazywanych przez nauczycieli materiałów jest dla dzieci atrakcyjna i z chęcią razem z Państwem wykonują zaproponowane zadania w domu.
     Dziękujemy za wszystkie wiadomości od Państwa o naszych przedszkolakach.
Serdecznie pozdrawiamy dzieci, rodziców i dziadków. Wszystkim życzymy dużo zdrowia. Myślimy, że już niedługo spotkamy się w przedszkolu.
 
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkolaUWAGA REKRUTACJA

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową: przedszkole3@sokolowpodl.pl
Do uzupełnienia ewentualnych braków rodzice zostaną wezwani telefonicznie, po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.

 

 
 

 

	

2020

Data Nazwa Opis
2020-01-28 20:00 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Termin składania dokumentów od 02.03.2020 do 31.03.2020

obraz_index