DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole3.sokp.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.06.2012 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021 r. (aktualizacja wersji z dnia 21.09.2020 r.)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Powody wyłączenia:
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu – Jolanta Krysiak
Adres e-mail – przedszkole3@sokolowpodl.pl
Numer telefonu – 257813166
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim usytułowane jest przy ul. Ks. Bosco 6 w Sokołowie Podlaskim.
 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Wyspiańskiego.
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych ze spocznikiem.
 3. Wejście do przedszkola jest przeszklone i dostępne dla osób na wózku.
 4. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić dzwonkiem usytuowanym na wysokości ok. 140 cm po prawej stronie.
 5. Budynek jest dwupoziomowy.
 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze i na piętrze. Aby dostać się na piętro należy pokonać 22 schody. Korytarz na piętrze zapewnia swobodne przemieszczanie się. Schody dostępne i szerokie nie wyklejone taśmą kontrastującą.
 7. Gabinet dyrektora i sekretariat obsługujący interesantów znajduje się na piętrze.
 8. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 9. Łazienki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 10. Przedszkole nie posiada własnego parkingu.
 11. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.
 
Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta  z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Inne informacje i oświadczenia:
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sokołowie Podlaskim prowadzi obecnie audyt dostępności swojej strony internetowej oraz deklaruje chęć zwiększania jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności