Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Lista dzieci nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnymLista kandydatów zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola

Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola


Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola


I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Sokołowie Podlaskim
na rok szkolny 2020/2021


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim
 

i n f o r m u j e,  że:
 
1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole3.sokp.pl.

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.


a) kryteria podstawowe (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)
 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 10
2. Niepełnosprawność dziecka 10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10
6. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 10


b) kryteria dodatkowe (załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku)
 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej
10
2. Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej
5
3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
8
4. Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
1 punkt za każdą godzinę
5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania
4
6. Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3
2

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2020/2021 (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 21 stycznia 2020 r.)

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

TERMINY

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przeprowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czyności Termin postępowania rekrutacyjnego
zasadniczego uzuepłniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca
do 31 marca
od 24 kwietnia
do 8 maja
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy** od 1 kwietnia
do 15 kwietnia
od 11 maja
do 25 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwiecień 26 maj
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20 kwietnia do 28 maja
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 kwiecień 29 maj

**  - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenia do wniosku:

Oświadczenie o aktywności zawodowej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
Oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

Oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania