PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU
w roku szkolnym 2020/2021
 
Program wychowania przedszkolnego - „Wokół przedszkola” wydawnictwo MAC Edukacja - Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli - Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
Program własny do nauczania rytmiki i tańca w przedszkolu - Michał Soszka
Program własny do nauczania gimnastyki korekcyjnej „Więcej ruchu dla maluchów” - Marta Mroczkowska
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach
Program preorientacji zawodowej dla przedszkola – Miłosz Bujakowski, Izabela Chmiel, Jolanta Hytkowska-Fąfara, Kinga Łabędzka-Stanecka, Kinga Sarad-Deć, Danuta Sowiar 
Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

Projekt edukacyjny „Czar kolorów” – realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych
 
 
Program edukacyjny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim po raz piąty bierze udział w programie edukacyjnym „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”. Program stanowi integralną część Kampanii „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Zapobiegaj! Zaszczep się!”.
Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat, a zwłaszcza edukacja w zakresie zagrożeń wywoływanych przez kleszcze oraz sposobów stosowania profilaktyki chorób odkleszczowych. Adresatami programu są zarówno dzieci 5 i 6-letnie, jak i rodzice, opiekunowie, a także kadra pedagogiczna naszego przedszkola.

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

Program pt. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w naszej placówce od 2008 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci.
Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.
Kształtowanie postaw zaczyna się od najmłodszych lat. Program stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego. Postawa obronna wobec palenia tytoniu wykształcona w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza m.in.:
- zmniejszoną gotowość szkolną,
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
- zaburzenia zachowania dziecka,
- zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
- zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu.
Bierne palenie rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. 48% palących dorosłych przyznaje, że pali przy dzieciach. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, od najmłodszych lat. Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej - wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz wychowawców, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem.
Zaangażowanie i zainteresowanie dzieci oraz rodziców jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia wychowania antytytoniowego, jako części ważnego aspektu wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej.
Realizujemy również akcje o zasięgu ogólnopolskim:

„Cała Polska czyta dzieciom” - ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, świetlicach etc. Kampanię zainicjowała Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego Ireny Koźmińskiej wraz z grupą polskich wydawców.

„Sprzątanie Świata” - celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Tegoroczna edycja akcji przebiega pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” w dniach 18-20 września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci na wyznaczonym terenie. Organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia.

"Góra Grosza” – akcja polega na zbiórce funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną (na przełomie listopada i grudnia). Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”  - polega na zbiórce funduszy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację cel.