PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU
w roku szkolnym 2018/2019
 
Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki „Od zabawy do nauki” - Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli - Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
Program własny do nauczania rytmiki i tańca w przedszkolu - Michał Soszka
Program własny do nauczania gimnastyki korekcyjnej „Więcej ruchu dla maluchów” - Marta Mroczkowska
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

 
Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Projekt adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” – Urszula Ciach, Anna Dyoniziak, Wioletta Skorupka, Grażyna Woźniak

Projekt edukacyjny „Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka” – Agnieszka Gromek, Iwona Kucharek, Marta Mroczkowska, Beata Nowakowska, Beata Rosak, Barbara Skłodowska, Alicja Złotkowska

Projekt edukacyjny „Samodzielny i twórczy przedszkolak” – Urszula Ciach, Anna Dyoniziak, Beata Drzewiecka, Jolanta Kościuczyk, Lilla Rybarczuk, Wioletta Skorupka, Grażyna Woźniak, Katarzyna Żebrowska

 
Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” (edycja III)
 
program_mm

Nasze przedszkole po raz trzeci bierze udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. Projekt zakłada m. in. wędrówkę pluszowych misiaków między przedszkolami (tzw. wersja ogólnopolska, gminna), wędrówkę misia z dzienniczkiem od domu do domu przedszkolaków w obrębie danej placówki (tzw. wersja przedszkolna), a także różne akcje. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. przy współpracy z wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.
 
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
 
program_pnpc
 
Projekt „Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic.

 
Ogólnopolski program edukacyjny „Uczymy Dzieci Programować” (edycja II)
 
program_udp
 
„Uczymy Dzieci Programować” to program edukacyjny, którego adresatem są szkoły, przedszkola, biblioteki, centra kultury, ośrodki edukacyjne, a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną. Organizatorem programu jest firma EduSense, a koordynatorami programu: Anna Świć (autorka materiałów wykorzystanych w programie) oraz Rafał Mitkowski.

 
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh"

logo_aqua
 
 
Nasze przedszkole już po raz piąty bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Jego celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci.

 
Program edukacyjny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”
 
Nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim po raz trzecibierze udział wprogramieedukacyjnym „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”. Program stanowi integralną część Kampanii „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Zapobiegaj! Zaszczep się!”.
Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat, a zwłaszcza edukacja w zakresie zagrożeń wywoływanych przez kleszcze oraz sposobów stosowania profilaktyki chorób odkleszczowych. Adresatami programu są zarówno dzieci 5 i 6-letnie, jak i rodzice, opiekunowie, a także kadra pedagogiczna naszego przedszkola.

 
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

Program pt. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w naszej placówce od 2008 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci.
Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.
Kształtowanie postaw zaczyna się od najmłodszych lat. Program stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego. Postawa obronna wobec palenia tytoniu wykształcona w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza m.in.:
- zmniejszoną gotowość szkolną,
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
- zaburzenia zachowania dziecka,
- zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
- zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu.
Bierne palenie rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. 48% palących dorosłych przyznaje, że pali przy dzieciach. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, od najmłodszych lat. Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej - wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz wychowawców, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem.
Zaangażowanie i zainteresowanie dzieci oraz rodziców jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia wychowania antytytoniowego, jako części ważnego aspektu wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej.

 
Realizujemy również akcje o zasięgu ogólnopolskim
 
„Cała Polska czyta dzieciom” - ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, świetlicach etc. Kampanię zainicjowała Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego Ireny Koźmińskiej wraz z grupą polskich wydawców.

„Sprzątanie Świata” - celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Tegoroczna edycja akcji przebiega pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” w dniach 21-23 września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci na wyznaczonym terenie. Organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia.

„Góra Grosza” - akcja polega na zbiórce funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną (na przełomie listopada i grudnia). Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - polega na zbiórce funduszy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację cel.